Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a ROOVEE na portalu Facebook

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a ROOVEE S.A.

1. Administrator danych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROOVEE S.A. z siedzibą we Warszawie przy ul. Ryżowej 33a/7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla n.st. Warszawy, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000706557. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: office@roovee.eu

2. Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną na adres: iod@roovee.eu też listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem IOD.

3. Kategorie osób których dane są przetwarzane

Dane podane w trakcie rejestracji jak i podczas używania aplikacji ROOVEE są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób

4. Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe osób wskazanych w pkt. 3 w następujących celach:

  1. prowadzenia naszego fanpage na portalu Facebook na warunkach i zasadach określonych przez Facebook oraz informowania za jego pośrednictwem o naszych działaniach, wydarzeniach oraz promowaniu naszych usług. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na promowanie własnej działalności.,
  2. udzielania informacji, odpowiadania na zadawane pytania, udzielania odpowiedzi na zgłaszane reklamacje. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszych uzasadnionych celów jakim jest komunikacja z osobami w w/w zakresach.
  3. Analizy funkcjonowania i sposobu korzystania z fanpage’a przez użytkownika, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie i jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. organizacji i przeprowadzenia konkursów, wydawania nagród. Podstawą do przetwarzania danych jest wówczas udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Wycofanie zgody

Informujemy, że w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Kategorie danych

Administrator danych w związku z celami i podstawami przetwarzania danych określonych w pkt. 4 będzie przetwarzał w szczególności dane identyfikacyjne takie jak Imię i Nazwisko, dane opublikowane przez Państwa na Facebooku. Dodatkowo Facebook udostępnia dane dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów – są to dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz fanpage’a.

7. Odbiorcy danych

Informujemy, że  Administrator udostępnia dane właścicielowi portalu Facebook zgodnie z zasadami dotyczącymi danych określonych przez Facebook. Z zasadami możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.facebook.com/about.privacy

Ponadto dane mogą zostać udostępnione także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa.

8. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak z uwagi na funkcjonalność Facebook jest nieodłączne przy podejmowaniu czynności związanych z subskrypcją, dodawaniem komentarzy lub wysyłanie wiadomości.

9. Przekazanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie planuje przekazywania danych do państw trzecich. Jednak z uwagi na specyfikę działania Facebook’a możliwy jest transfer Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą takie działania są stosowane przez Facebook klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., tzw. Privacy Shield.

10. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych jest związany z celem i podstawą prawną przetwarzania, w związku z tym:

  1. Państwa dane które są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes prawny administratora będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania.
  2. dane statystyczne przetwarzane są przez okres 2 lat,
  3. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

11. Prawo osób których dane są przetwarzane

prawo do dostępu do danych osobowych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa macie Państwo prawo także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.

Projekt pt. “Wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój